Sunday, January 27, 2013

Årsta Dagboken

Porträtt på adelsfrun Märta Helena Reenstierna från Årstagård i Stockholm. Ringen lät hon måla åt sin älskade make ryttmästaren Christian Henrik von Schnell. Idag ses ringen på Nordiska Museet.
Utdrag ur adelsfrun Märta Helena Reenstiernas fantastiska underhållande dagbok om hennes fascinerande och bitvis sorgliga liv, skriven med en synnerligen välvassad penna:

29 Augusti 1807: 
Alla 3 pigorna voro fast för tjufverier, och fanns i deras kistor mjöl, malt, egg, äpplen och några Påfogelsfjedrar. Johanna försvarades af etc: [Ryttmästare von Schnell-maken och Hans Abr-sonen:, vilka ofta tog parti för pigorna mot husmor]. Mor Åberg gaf anvisning, Hägerström troddes vara angifvare Hägerström var ock missnöjd för Johannas skuld och dessutom ½ full. Holmström hemkom klockan 11 om aftonen, ej heller alldeles nykter.

24 september 1822: 
Maja Greta förargade mig med sin näsvisa trut, så att jag plättade henne på örat. Ve den, som åstadkommer förargelse!

26 September 1812: 
Boberg var till Staden med 4 ½ Tna Potatoes och skulle hemtaga en fjerding Cabillou, kött och de Stenkärlen, jag i Thorsdags köpte; men för tillsyn vid kärran fick han Trädgårdsmästarens dotter med sig. Han bortfor kl: ½ till 11 och kom ej hem förrän kl: ½ till 8, och då så väl fullsupen att Cabillou Fjerdingen var sönderbråkad och fisken låg uti en af Säckarne, som af potaterna var jordig. Kött, som han skulle inknyta uti en ny Serviette, låg likaledes i en smutsig säck. Hvetemjöl, Lingon och 2ne säckar, som från Inspector Bergman skulle hämtas, glömde han qvar, och 3ne Stenbunkar samt en nattpotta voro i grund alldeles sönderkrasade, samt måste flickan köra hem, och Boberg som ett vrak kunde hvarken gå, stå eller tala ett redigt ord. Servetten hade han äntelig i fickan hem. Han hade, där han varit uppe, fått några supar och blef slutl: af Muraren Fröberg på en krog så tracterad, som ofvan skrifne rélation besannar.

24 December 1829: 
 Grönberg och Maja Greta voro till Fattigstugan med 15 kakor bröd af 3 sorter, där voro nu 7 gamla och 3 barn. Smör, lutfisk, Soppa med rötter, helgryn och rifvebröds klimpar – Fläsk, Risgryn kaka, brännvin, vin och pengar till Dricka 12 β hvardera var deras vanliga anrättning. Duktyg, Ljus och glas hörer ock till detta lilla för dem kära kallas.
Mina Drängar och pigor fingo ock nu som förr flere sorter bröd, brännvin, Ljus, efven sändes bröd till Brännmästaren, Malmberg och Ladugårdsfolket.
Mamsell fick af mig en ganska både stor, vacker och tjock Silkes Chawlette med många färger och konstig väfnad.
På Mamsell Lilles begäran hade jag hos Herr Schattoullmakaren Utby låtit göra ett Mahogeny skrin, med 2 L: inlagda af Gult och svart träd på locket till Mamsell Lovisa Leufstedt och omkring dessa bokstäfver en krants samt en starkt förgylld Nyckelskyldt.
Från min Syster fick jag just i dag bref däri hon berättar Sin Dotter Dotters förlofning med en Lieutnant Bergenstråle, men han är rätt fattig hvilket slägten ej omtycker.

16 December 1796: 
Sängkammaren och min Mors kammare skurades. 2ne Posteijformar, 24 cremekoppar och 4 st: blå och Hvita Blomkrukor hämtades af Nils Hvalstedt hem med släda från Rörstrand.

24 Januari 1801: 
Vi voro om middagen 17 Personer till bords hos Herr Viborg, men på Thévatten voro en stor mängd bjudne, hvilka jag till största delen ej kände. Maten var väl lagad, 10 fat, viner, Pounch och Bischop. Klockan 5 börjades Dans, som var rätt animerad, emellan hvilken ej försummades att dricka, så att alla prisade värdens frikostighet. Hans Abr: dansade så, att man hade orsak frugta för dess hälsa, han hade ej heller glömt att dricka, hvarföre han och Värden slutl: satte sig i en soffa att sofva godt. Dansen fortsattes efter Soupéen, men vi hemfuro ibland de första, nemligen klockan 5 om morgonen, och lade oss klockan efter 7, då Sängen väl var god, fastän sömnen ej genast infant sig.
Jag dansade ej mer än 10 quadriller och 4 menuetter, därföre var jag ej det minsta trött, och af dessa 14 dansar var en kamrer Vilskman, den jag dansade 3 quadriller och en menuette med.

16 September 1806: 
Tisdag och min 53 födelsedag. Då min ende Son med 16 raska dundrande kanonskott hälsade morgonen. Mycket var om dagen att syssla, för mig och eget folk, och lagades soupén af Kocken Landby. Maten bestod uti 2 Carotter kräftpostejer, 2 färsk lax, 2 med ny Holländsk Sill, hvartill var blomkål, lamm, Tymbal, kräft-Grattain, stekta Kycklingar, Mandeltårta – glacerade Sockerspånor – hjorthorns gelée -– Blanche manger, äpplen, krusbär, viner, Canton, Pounch, Caffée, Thée etc: Gästerna voro Kungl: Secreteraren von Schantz, Kamrer Borgstedt med fru och 5 Söner, Herr Handelsman Viborg med fru, dotter, mor, Syster och 2 bröder, Guldsmed och Kamrer Vesterstråle, Lieutenant Campbell och Kamrer Vilskman, Kamrer Krok, med fru, 2 Döttrar och 2 söner, samt Kungl: Secreter Schoerbing och dess fru. Man åt, drack, pratade och var glad tills klockan 2 om natten, då sällskapet åtskildes. Vid skålars drickande lossades 2 gånger 16 och 2 gånger 8 starka skott, som sades hafva hörts öfver hela Södermalm och uppväckt rätt många ur sömnen.

20 December 1813:  
Boberg var till Stan och fick af Doctor Vetzell läna ut ett litet Badkar, emedan Doctorn, då jag var sjuk, ordonnerade sådant, men jag nu för rolighet åstundade rena hela kroppen, sedan jag flere år ej tvättat den på en gång.

6 November 1793: 
 Söta far skref, jag ränsade ärter, och jag vet ingenting i vårt hus som passerade, men genom Tyska Avisorna fingo vi den faseliga underrättelsen, att Drottning Marie Antoinette Josephe Jeanne af Frankrike, den 16 nästl: October blifvit Barbariskt gillottinerad.

30 oktober 1819: 
– Som det berättats, att de rysliga mördarena, hvilka i Norra Slagtarehuset förleden Apr: så svåra Grasserade, skulle i dag gå ut att halshuggas, ty åstundade mitt folk att se dem, och efven gamla Mor Maja gick åstad, endast Maja Greta ville ej gå.

4 December 1796: 
Då vi Spisat middag, fingo vi skickandes från Kongl: Secreteraren Schoerbing 20 stycken nyss skjutna Sidensvansar, samt inviterades att hälsa på, om vi vågade oss ut på isen, som var rätt hal. Att åka var för svag is, att gå var för halt, således résolverades att Hvalstedt uti Släda skulle öfverskjuta mig, sedan hämtades på samma sätt min man till Holmen, och Hans Abr: åkte på en liten Fiskare Kälke men 2ne broddkäppar. Samma åkning iagttogs vid hemresan, som lyckligt för sig gick klockan ½ till 11 om aftonen.
Nils Hvalstedt berättade sig uti Marie Kyrka hafva hört i dag pålysas, att så väl Caffée drickning som couleurta sidenkläders bruk voro hädanefter tillåtne, hvarföre Min man och Son efven i dag drucko Caffée hos fru Schoerbing.

5 Juli 1818: 
Förmiddagen voro här Directeur Löfving och Mamsell Gahm - Målare Gesällerne kom till middagen och Herr Löfstedt eftermiddagen, då han målade nen krans uppe i taket på förmaket, dör kronan kommer att hänga, som han sade nu var högst modernt.

19 Oktober 1797: 
Söta far var till Landsvägen, som lagades efter nya ordres af egna och legokarlar. Jag stöpte af 8 Lu:, men som kjernan var otät, måste jag uppehålla med stöpningen och gömma en del talg, sedan jag stöpt 320 tjocka ljus, 320 något smalare, 224 för Pigkammaren, 32 Lanterne Ljus, 220 Stalljus, 238 dankar. Summa med smått och stort 1 334. –
Jag mådde efven hela dagen rätt illa.


Årsta Dagboken del I-III går att få tag på hos antikvariat eller på bibliotek, de innehåller ett urval av Märta Helena Reenstiernas dagboksanteckningar mellan 1793-1839. Den kompletta dagboken finns på Nordiska museet och omfattar cirka 5000 sidor kulturarv.


Lars Widdings biografi På Årstafruns tid går att hitta i antikvariat eller som mp3-bok (från 119 kr hos internetbokhandlare)

 Årstafruns dolda dagböcker av Kristina Ekero är en mer nyutkommen biografi byggd på dagbokssidorna (från 43 kr hos internetbokhandlare).


Årstafrun Marta Helena Reenstierna finns också på Facebook, där du varje dag får en sådär 200 år gammal dagboksanteckning.

TACK söta Barbro för att du berikat mitt liv med Märta Helenas otroliga livshistoria!

Auktioner på Tradera

Auktioner på Tradera

Auktioner på Tradera

Auktioner på Tradera

Auktioner på Tradera

Auktioner på Tradera

Auktioner på Tradera

Auktioner på Tradera

Auktioner på Tradera

Auktioner på Tradera

Auktioner på Tradera

Auktioner på Tradera

Auktioner på Tradera

Skapa din egen Tradera-widget